Vragen en antwoorden

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met omgevingsvisie@horstaandemaas.nl

 

Betrokkenheid inwoners, ondernemers, organisaties

Waarom willen jullie dat mensen meedenken over de omgevingsvisie?

Niemand kent onze gemeente beter dan de mensen die er wonen of werken. De omgevingsvisie gaat ook nog eens iedereen aan. Dat vinden we goede redenen om bewoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere organisaties te vragen om mee te denken. We doen dat op verschillende manieren. In februari en maart 2023 staat de vragenlijst uit en in het najaar 2023 organiseren we een mix van activiteiten om mee te praten. Ook later in het traject komen er mogelijkheden om mee te doen. 

Komen alle ideeën die anderen inbrengen terug in de visie?

Alle ideeën, wensen en argumenten die we horen gebruiken we om vraagstukken te bepalen én ambities en doelen te maken voor de omgevingsvisie. Sommige goede ideeën komen niet letterlijk terug, maar nemen we wel als afweging in het opstellen van de visie. De geeft ook ruimte voor andere goede ideeën. Want de wereld staat niet stil na 2024.

Hoe weten we of jullie alle ideeën en opmerkingen goed meenemen?

We laten steeds zien wat we hebben opgehaald. Zo komt er een samenvatting van de resultaten van de vragenlijst en van alle andere activiteiten die we nog gaan organiseren.

Drie jaar geleden hebben veel inwoners meegedacht over de omgevingsvisie 1.0. Wat is er met deze inbreng gedaan?

Tussen 2019 en 2022 hebben we in het proces omgevingsvisie de eerste basis gelegd voor de omgevingsvisie vanuit bestaand beleid. Wellicht ben je daarbij al betrokken geweest of heb je inbreng geleverd. Bedankt daarvoor. De raad heeft het college echter verzocht, door middel van een aangenomen motie, om een omgevingsvisie met meer ambitie op te stellen. Dat proces zijn we nu gestart. 

Wat doen jullie met de resultaten van de vragenlijst? 

De antwoorden worden anoniem verwerkt en gepubliceerd op deze website. De resultaten geven belangrijke input voor een notitie, waarin we de uitgangspunten, vraagstukken en dilemma’s voor de omgevingsvisie beschrijven. Deze notitie is de basis om in september 2023 in gesprek te gaan met iedereen die wil meepraten over de omgevingsvisie. 

Kan ik later in het proces ook nog meepraten?

Dat kan op twee momenten:
Als alles goed gaat is eind 2023 de visie op hoofdlijnen klaar. Hierover gaan we in gesprek met iedereen die betrokken is of belangstelling heeft. 

Naar verwachting stellen we in april 2024 de ontwerpvisie vast. Hierop volgt een officiële inspraakprocedure. Je kunt dan een zienswijze indienen. Hierna stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie definitief vast. 

Kan ik bezwaar maken tegen de visie?

Als de ontwerpvisie is vastgesteld volgt een officiële inspraakprocedure. Je kunt dan een zienswijze indienen en als je dat wil, bezwaar maken tegen de visie. Via de nieuwsbrief laten we je weten wanneer de inspraakprocedure start.

 

Omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een complete en verre blik vooruit voor onze leefomgeving: de plek waar je woont, werkt en je vrije tijd doorbrengt. Met deze visie zeggen we welke ambities en doelen we voor de lange termijn hebben. Hoeveel woningen willen we bouwen, wanneer willen we energieneutraal zijn en hoe willen we dat het landschap er over 15 jaar uitziet? De keuzes die we maken met de visie geven richting aan al onze regels en onze toekomstige plannen over onze omgeving.

Waarom is omgevingsvisie belangrijk voor mij?

De omgevingsvisie is belangrijk, omdat we op basis hiervan projecten starten of ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers toetsen aan de doelen in deze omgevingsvisie. In die zin is het dus een belangrijk document.

Ook als je zelf een plan hebt, is de visie belangrijk. Als jouw idee aansluit bij de doelen uit de visie, is de kans groter dat je je plan mag uitvoeren.

Waarom maken jullie een omgevingsvisie?

Gemeente Horst aan de Maas werkt aan een gemeente in balans, voor de huidige én toekomstige generaties. Daarbij vinden we het belangrijk om te weten hoe onze inwoners deze toekomst voor zich zien. Daarnaast is de omgevingsvisie  onderdeel van de Omgevingswet. Dat is één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met goede ideeën. De omgevingsvisie helpt bij het maken van nieuw beleid en het toetsen van ideeën en initiatieven. Gemeenten moeten deze omgevingsvisie 3 jaar na het invoeren van de omgevingswet vaststellen.

Wat doen jullie met de omgevingsvisie?

De visie gebruiken we op verschillende manieren:

  •  We toetsen toekomstige plannen aan de visie.
  • We maken de komende jaren plannen die bijdragen aan de doelen uit de visie.
  • We nodigen anderen uit om zelf met goede initiatieven te komen om de doelen uit de visie te bereiken
  • We vertalen de visie de komende jaren naar regels. Soms zijn deze strenger dan het huidige beleid, soms juist soepeler.

Wordt alles wat in de omgevingsvisie staat uitgevoerd?

Daar streven we naar. Maar de gemeente gaat niet over alles. Denk aan het verduurzamen van woningen of het realiseren van nieuwe natuur. In die gevallen is de visie een bron van inspiratie voor anderen. Waar mogelijk probeert de gemeente anderen te inspireren om de doelen, die we samen bepaald hebben, te realiseren. Inwoners, ondernemers of andere partijen hoeven echter niet in actie te komen om de doelen van de gemeente te bereiken, als ze dat niet willen.

Voor plannen waar de gemeente wél over gaat, bepaalt de gemeenteraad ieder jaar in de begroting hoeveel geld er voor welke projecten en uitwerkingen van de visie beschikbaar is. Daarnaast moet de gemeente bij ieder project dat ze wil realiseren, rekening houden met de doelen uit de omgevingsvisie.

Wat gebeurt er met het beleid dat er al is over onderwerpen uit de visie?

Al het bestaande beleid van de gemeente vormt de basis van de vraagstukken voor de omgevingsvisie. Deze komen in de uitgangspuntennotitie te staan. Mogelijk leidt de omgevingsvisie op termijn tot aanpassing van bestaand beleid. De omgevingsvisie gaat over meer thema’s, zoals gezondheid en duurzaamheid. Bovendien kijkt de omgevingsvisie veel meer naar wat vraagstukken met elkaar te maken hebben.

Ik heb gelezen dat de Omgevingswet is uitgesteld. Wat betekent dat voor de omgevingsvisie?

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2023 naar 1 januari  2024. Nog niet alle onderdelen van de wet worden dan direct ingevoerd. Het uitstel van de wet heeft vooral gevolgen voor de invoering van het digitaal loket. Dit is één loket dat het voor consumenten en bedrijfsleven makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en projecten te starten. Het uitstel heeft geen gevolgen voor de omgevingsvisie. De visie moet uiterlijk in 2025 af zijn.

 

 

 

hadm
2406