Nieuws

Meld je nu aan voor de inwonersavonden september

inwonersavondenhorst...

Horst aan de Maas 2040 - Dat smaakt naar meer!

Workshops inwonersavonden september 2023

Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 uit? Wat moeten we koesteren in onze gemeente en wat moeten we verbeteren?  Samen met jou geven we graag smaak aan de toekomst van onze gemeente. Daarom nodigen we jou en alle andere inwoners uit om deel te nemen aan de inwonersavonden voor de omgevingsvisie in september 2023. 

Deze uitkomsten van de workshops nemen we mee bij het maken van de omgevingsvisie. De visie vormt een belangrijk kader voor toekomstig beleid én voor nieuwe initiatieven of activiteiten. Met behulp van jouw inbreng wegen we af wat belangrijk en nodig is voor de omgeving waar we wonen, werken, verblijven, leren en ontspannen.

Wanneer zijn de inwonersavonden?

We organiseren één fysieke bijeenkomst in het centrum van Horst. Eerder was de gedachte om 4 avonden fysieke bijeenkomsten en 1 digitale bijeenkomst te organiseren. Omdat het aantal aanmeldingen tot nu toe beperkt is, hebben we besloten i.p.v. 4 fysieke bijeenkomsten 1 centrale fysieke bijeenkomst te organiseren. We hopen dat zoveel mogelijk inwoners vanuit de verschillende dorpen bij deze bijeenkomst aansluiten. Zo kunnen we met een grotere groep inwoners in gesprek tijdens de verschillende workshops. Ben je deze avond verhinderd of sluit je liever digitaal aan? Meld je dan aan voor de digitale bijeenkomst.

  • Inwonersavond in Horst, maandag 25 september 2023, Gasthoes, Gasthuisstraat 25, Horst
  • Digitale inwonersavond, dinsdag 26 september 2023, via Microsoft Teams

Wat is het programma van een inwonersavond?

Elke inwonersavond heeft dezelfde opbouw. Het enige verschil is dat de digitale bijeenkomst na de afsluiting geen informeel napraten (borrel) heeft. 

19:45 uur                    Inloop met koffie en thee

20:00 – 20:10 uur       Welkom en uitleg avond

20:10 – 20:55 uur       1e ronde workshops

21:00 – 21:40 uur       2e ronde workshops

21:45 – 22:00 uur       Afsluiting en vervolg

22:00 uur                    Einde + informeel napraten (borrel)

Wat gaan we doen tijdens de inwonersavonden?

We gaan in 7 verschillende workshops aan de slag met mogelijke oplossingen voor de vraagstukken. Je kunt aan maximaal 2 workshops meedoen tijdens een inwonersavond. Graag van tevoren aanmelden en aangeven naar welke workshops je toe wil.

Het is niet langer mogelijk om je aan te melden voor de workshops. 

Wat ging vooraf aan de inwonersavonden? 

We zijn heel benieuwd naar jouw mening. Want wie kennen Horst aan de Maas nu beter dan de mensen die er leven, wonen en werken? Daarom hebben we in maart 2023 opgehaald welke vraagstukken er spelen bij ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook hebben we de mening van de inwoners opgehaald via een uitgebreide vragenlijst. De resultaten zijn verwerkt in de Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie 2040. Hierin staan de vraagstukken (opgaven), waarmee we samen aan de slag gaan. 

Uit welke workshops kun je kiezen? 

  1. Bedenk de ideale gezonde en toekomstbestendige wijk en/of dorp
  2. Ontwerp de perfecte dorpsrand in 2040
  3. Hoe maken we ons erfgoed beter beleefbaar? 
  4. Welke functiecombinaties zijn mogelijk in het buitengebied?
  5. Hoe zorgen we voor een goed sociaal dorpsleven?
  6. Hoe houden we onze economie draaiend?
  7. Hoe zorgen we voor inclusieve mobiliteit? 

1. Bedenk de ideale gezonde en toekomstbestendige wijk en/of dorp

De wereld waarin we leven verandert voortdurend. Het wordt steeds warmer en we hebben steeds meer te maken met kortere, hevigere buien. Hoe zorgen we ervoor dat onze wijk en/of dorp deze regenbuien, maar ook periodes van droogte en warmte aan kan? Tegelijkertijd willen we ook een gezonde leefomgeving met veel en gevarieerd groen en duurzaam opgewekte energie. Maar ook het sociale aspect is belangrijk. Waar ontmoeten de inwoners elkaar spontaan of juist georganiseerd? Hoe kunnen we elkaar helpen in de buurt en wat is daarvoor nodig? Tijdens deze workshop verzin je samen met een groepje hoe je je eigen wijk en/of dorp kunt verbeteren. Daarvoor krijg je eerst informatie en ideeën van ons mee.

2. Ontwerp de perfecte dorpsrand in 2040

Een dorpsrand is de overgang van de bebouwde omgeving (huizen) naar het buitengebied. In de dorpsrand bevinden zich vaak allerlei verschillende functies zoals sportterrein, natuurgebied, park, landbouw, woningbouw, etc. Veel inwoners gebruiken de dorpsrand ook om de hond uit te laten, te fietsen of te wandelen. Als jouw huis in de dorpsrand staat heb je vaak een mooi groen uitzicht. Tegelijkertijd is de dorpsrand aan verandering onderhevig. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt namelijk al snel naar de dorpsranden gekeken vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Een vraagstuk dat speelt is: Waar bouwen we de benodigde nieuwe woningen? Tijdens deze workshop ontwerp je samen met een groepje de perfecte dorpsrand (voor je eigen dorp). Daarvoor laten we eerst onze analyse van de dorpsranden zien en geven we mogelijke denkrichtingen mee.

3. Hoe maken we ons erfgoed beter beleefbaar? 

Het karakter van onze huidige leefomgeving wordt mede bepaald door het verleden. In Horst aan de Maas zijn we trots op ons erfgoed. Daarom willen we ons erfgoed behouden, maar vooral ook beter beleefbaar maken. We hebben twee kaarten gemaakt. Op de eerste kaart staan de groene parels (natuur en landschap) vanuit het verleden. En op de tweede kaart  staan de rode parels (bouwwerken, gebouwde omgeving) vanuit het verleden. Tijdens deze workshop vullen we de rode en groene parels aan. Het grootste deel van de workshop besteden we aan ideeën verzamelen en uitwerken over hoe we ons erfgoed beter beleefbaar kunnen maken. We werken in groepjes. Eerst laten we ter inspiratie goede voorbeelden zien. 

4. Welke functiecombinaties zijn mogelijk in het buitengebied? 

Het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas is zeer gevarieerd. Niet alleen door de ontstaansgeschiedenis van het landschap, maar ook door de verschillende aanwezige functies. Functies zijn onder andere landbouw, recreatie, (landelijk) wonen, natuur, landschap, duurzame energie. Ook binnen de functies zijn verschillende subfuncties, denk bij landbouw bijvoorbeeld aan veeteelt, kassen, akkerbouw en tuinbouw. Al die verschillende functies hebben ruimte nodig. Deze ruimte is echter beperkt. Daarom gaan we in deze workshop kijken welke functies in 2040 goed te combineren zijn.  Daarna laten we innovatieve voorbeelden uit het land zien. Met de kaart erbij denken we na over welke functiecombinaties goed in bepaalde gebieden zouden passen. 

5. Hoe zorgen we voor een goed sociaal dorpsleven?

Veel inwoners wonen graag in een dorp, omdat je elkaar daar kent en er naar elkaar omgekeken wordt. Belangrijk voor de sociale binding zijn ontmoetingslocaties. Dit zijn zowel groene als rode ontmoetingslocaties.  Een park en een sportveld zijn voorbeelden van groene ontmoetingslocaties. Een buurthuis, sporthal, café en een multifunctionele accommodatie zijn voorbeelden van rode ontmoetingslocaties. In deze workshop kijken we naar de dekking van de rode en groene ontmoetingslocaties over de hele gemeente. Wat mist er en wat kan eventueel gecombineerd worden? Wat is er nodig om in de verschillende dorpen het sociale dorpsleven te behouden of wellicht juist nieuw leven in te blazen? Hoe worden de dorpscentra nog levendiger en aantrekkelijker? 

6. Hoe houden we onze economie draaiend?

De gemeente Horst aan de Maas is van oudsher een agrarische gemeente. Ook nu nog is de Agrofood en het daarmee samenhangend bedrijfsleven een zeer belangrijke pijler van onze economie. Ook de vrijetijdseconomie is een speerpunt van onze gemeente en daarmee samenhangend een aantrekkelijk landschap, kwalitatieve dag- en verblijfsrecreatie, horeca en aantrekkelijke centra. Daarnaast zijn we als Regio Noord-Limburg, vanwege de centrale ligging in Europa, groot in de logistiek. Tegelijkertijd willen we als gemeente een rem zetten op nieuwe grootschalige logistiek (niet groter dan 5 ha.). Daarnaast is duidelijk dat, mede door de stikstofcrisis, landelijk en dus ook in onze gemeente een transitie (verandering) in de landbouwsector gewenst is. Met name in de logistiek en de landbouw werken veel arbeidsmigranten. Ook zien we in de zorg en recreatiesector een tekort aan arbeidskrachten. Zonder voldoende arbeidskrachten stort de economie in. Tegelijkertijd is er een tekort aan (betaalbare) woningen voor alle mensen die hier wonen en werken en maken we ons door alle veranderingen zorgen over hoe onze kinderen straks in deze regio hun boterham moeten gaan verdienen. Tijdens deze workshop gaan we samen oplossingsrichtingen bekijken voor de regionale economie. We laten voorbeelden zien van mogelijkheden en gaan in gesprek over accenten die we kunnen leggen. Daarbij is het belangrijk helder te krijgen wat voor gemeente we willen zijn op dit onderwerp.

7. Hoe zorgen we voor inclusieve mobiliteit? 

De auto is voor de meeste inwoners van de gemeente Horst aan de Maas een eerste levensbehoefte. Maar wat als je geen auto hebt of wil? Hoe kom je dan op school, naar je werk, bij de dokter en/of je vrienden? Hoe goed (of slecht) is de mobiele inclusiviteit in onze gemeente? En wat is er nodig om iedereen in 2040 passende inclusieve mobiliteit te bieden? In deze workshop laten we eerst voorbeelden en ideeën zien van alternatieve vervoersconcepten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een buurtauto, vrijwilligerscollectief van beltaxi’s, goede e-bike voorzieningen en bezorgdiensten. Samen bedenken we concepten voor duurzame mobiele inclusiviteit, die we in groepjes verder uitwerken.

Meer informatie? 

Mocht je nog andere vragen hebben over de inwonersavonden, stuur dan een mailtje naar: omgevingsvisie@horstaandemaas.nl

 

|

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden inwonersavonden september 2023

 

 

hadm
2406